MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

1-Bu sözleşmede belirtilen kapsam ve süre içinde üyenin ve ek tesisi kullanma koşullarını kapsamaktadır.

 

2-Bireysel Üyeliklerde ,tesisten sözleşme tarafı olan üye tesisten açık olduğu tüm saatlerde yararlanır.

 

3-Üye, İşbu Sözleşmeye imzası/onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin Fit Station tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri Fit Station’a derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde Fit Station Spor Merkezinin herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4-ÜYELİK ÜCRETİ Üye seçtiği üyelik alternatifinin bedelini nakit yada kredi kartıyla öder.

 

5-ÜYELİĞİN UZATILMASI üye süresinin sonunda üyeliğini uzatmak isterse, FİT STATİON SPOR VE SAĞLIK MERKEZİNİN belirleyeceği şartlara ve ücrete göre üyeliğini uzatma başvurusunda bulunabilecektir.

 

6-Üye tesisin aşağıda belirtilen alanlarını ve hizmetlerini belirtilen kullanım saatlerinde kullanabilecektir.

 

7-FİT STATİON Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi yönetimi ekstra ücret karşılığında olan hizmetlerin ücretlerini serbestçe belirleyebilir.

 

8- FİT STATİON tesisin tamamı veya bir kısmında hizmet vermeyi durdurabilir veya hizmetin niteliği değiştirebilir.

 

9- FİT STATİON tesis içinde bulunan alanlarını ve birimlerin çalışma gün ve saatlerini belirleme ve değiştirme hakkını kendinde saklı tutar. Alanların ve birimlerin çalışma gün ve saatleri tesis içerisinde bir panoda ilan edilir

 

10- FİT STATİON  tesisin milli dini resmi bayram ve tatil günlerinde önceden haber vermeksizin kısmen ya da tamamen kapalı tutma hakkına sahiptir.

 

11- FİT STATİON Üyelerin güvenliğini sağlamak için tesisin giriş, çıkış ve içerisinde önlemler alabilir.

 

12-Yöneticiler tesisin emniyeti ile can ve mal güvenliğinin sağlanması gereken durumlarda ve devletin mülki adli ve idari makamlarınca gelen talimatlar doğrultusunda tesisi önceden haber vermeksizin kapatabilir.

 

13- FİT STATİON mücbir sebeplerin varlığı veya tesisin kullanılmaz hale gelmesi durumunda tesisi kapatabilir. Bu nedenle üye parasının iadesini talep edemez.

 

14-Herhangi bir nedenle 30 günden daha uzun süre ile tesisin tamamını kapalı kalması ve üyenin tesisten yararlanmaması durumunda bu süre üyelik süresine eklenir.

 

15- FİT STATİON tesis içinde kaybolan çalınan unutulan eşyalardan sorumlu değildir.

 

16-Üye sadece kayıt olduğu şubede üyeliğini kullanabilir. Başka bir şubeye günlük veya sürekli giriş yapamaz. Üye başka şubeyi kullanabilmek için kayıtlı olduğu şubedeki üyeliğin MADDE SÖZLEŞME FESHİ maddelerine göre iptalini gerçekleştirerek tercih ettiği diğer şubemize yeniden üyelik sözleşmesi imzalayarak üyeliğini başlatabilir.

 

17-FİT STATİON işbu üyelik sözleşmesi uyarınca üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS  gönderme yetkisine sahip olmakla beraber üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adreslerine ve bilgilendirme SMS cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 

ÜYENİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 

A.Üye tesisteki bütün aletleri makine ve ekipmanı yazılı ve tesis personeli tarafından verilen sözlü talimatlara göre kullanmayı tesis personeli tarafından verilen programa ve talimatlara uygun spor yapmayı kabul ve taahhüt eder. Aksi uygulamalar halinde yönetimin sorumluluğu yoktur. Üye bu nedenle tesise veya üçüncü kişilere vereceği zararlı tazmin etmekle yükümlüdür.

 

B.Üye tesis içerisinde ve çevresinde sigara içilmez hiçbir şekilde alkol uyuşturucu vb madde bulunduramaz ve kullanamaz. Alkol uyuşturucu etkisi altında giriş yapamaz.

 

C. Üye tesis içerisinde toplumca kabul edilmiş örf, adet, görgü ve ahlak kuralları içerisinde hareket edecektir.

 

D. Üye yönetimce sözlü yapılan yazılı hazırlanan ve duyuru panolarında ilan edilen tesis kullanım kurallarına uyacaktır.

 

E. Üye giriş kartını başkasına veren üyenin üyelği derhal iptal edilir.

 

F. Fit Station Spor Merkezlerinde  duşmatik sistemi vardır. Duşmatik sistemi 1tl ile çalışmaktadır.Üye kayıt olurken kendisine bilgilendirilme yapılmıştır.

 

E.Üye tesiste bulunduğu süre boyunca kendisine tahsis edilen dolabı kilit ile kilitlemek zorundadır.Aksi taktirde kaybolan hiçbir eşyadan tesis sorumlu tutulamaz.

 

F. Fit Station Spor Merkezlerine ateşli, patlayıcı, parlayıcı silahlar ve kesici veya delici aletlerle girilmesi kesinlikle yasaktır.

 

G: Fit Station Spor Merkezi’nden yararlanan üyeler tesisi kullanırken veya tesiste kaldığı süre içinde oluşabilecek herhangi bir sakatlanma ya da sağlık probleminden Fit Station ve Fit Station çalışanlarının veya ortaklarının hiçbir suretle hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu olmadığını, Fit Station tesis ,yönetici ve çalışanlarını bu nedenlerle dava etmeyeceklerini ve hak talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler

 

ÜYENİN DİĞER SORUMLULUKLARI

 

A. Üye bu sözleşme veya ek olan üye bilgi formunu doğru ve eksiksiz doldurmayı kabul ve taahhüt eder. Yönetim bu bilgilerin yanlış beyan edilmiş olduğunun anlaşılması durumunda, üyeliği veya sözleşmeyi iptal edebilir. Bu halde para iadesi yapılmaz. Üye bu bilgilerin değişmesi halinde en geç 7 gün içinde yönetime bilgi verir.

 

ÜYELİĞİN DONDURULMASI

 

B. Üye 6 aydan fazla bir süre için ikametini veya işini İstanbul dışında taşıdığını belgelemesi veya tesis hizmetlerinden yararlanamayacak düzeyde rahatsızlığı olduğunu tam teşekküllü devlet hastanesi raporu ile belgelenmesi halinde üyeliğin dondurulması için yazılı olarak yönetime başvurabilir. Yönetim üyeliği sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 ay sonra başlamak üzere en fazla 3 aylığına dondurabilir.

 

C. Üyenin yeniden yazılı başvurusu üzerine üyeliğe dondurulan yerden devam eder.

 

D Diğer nedenlerle tesis hizmetlerinden yararlanmam durumunda üye yapmış olduğu ödemelerin iadesini veya bir indirim yapılmasını talep edemez

 

Madde. SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

A. Yönetim üyeye yapılacak yazılı ve sözlü uyarıya rağmen sözleşmeye ve tesis kurallarına uymamaları halinde sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda para iadesi yapılmaz. Üyenin diğer borçlarının tamamı muaccel hale gelir. Üye bu durumda hakkın kötüye kullanıldığı iddiasında bulunamaz.

 

B. Yönetim bu sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Bu durumda üyenin üyeliği biter. Yönetim üyenin üye kaldığı gün sayısının toplam üyelik süresine oranındaki bedeli toplam bedelden düşerek üyeye kullanmadığı günlere ait ödenmiş bedeli en geç 3 ay içinde faizsiz olarak iade eder.

 

c. Üye sözleşmeyi imzaladıktan sonra 7 gün içerisinde üyeliğini iptal edebilir. Bu durumda sözleşmenin KDV tutarı %10luk kısmını kesilerek geri kalan miktar en geç 3 ay içerisinde üyeye faizsiz olarak iade edilir. Üyeden salonu kullanmış olduğu günlerin parası kesilir.

 

d.Hediye edilen üyeliklerde devir hakkı veya para iadesi yoktur.

 

Madde. SÖZLEŞME SÜRESİ

 

SÖZLEŞME SÜRESİ [Tarih] tarihinden itibaren geçerli olmak üzere [PaketSure]’dır

 

Madde1. TEBLİGAT ADRESİ

 

 

Taraflar madde 1’de belirttikleri adresleri yasal ikametgahları olarak kabul etmişlerdir. Adres değişikliği olan taraf bu değişikliği diğer tarafa en geç 7 gün içerisinde yazılı olarak bildirecektir. Aksi taktirde tebligat yasasının ilgili maddeleri uygulanacak ve bu adreslere yapılan tebligat yapılmış sayılacaktır.

 

Madde2. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

 

a.Bu sözleşmenin ve ayrılmaz parçası olan eklerin uygulanmasında veya yorumlanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Türk kanunları uygulanır.Uyuşmazlık halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

b.Taraflar arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda yönetimin defter ve kayıtları kesin delil olarak kabul edilir.

 

c.Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin herhangi bir yargı organı tarafından geçersiz sayılması halinde sadece o madde iptal edilir.

 

 FİT STATİON SPOR VE YAŞAM MERKEZİ